Isabel Castillo és Màster en Responsabilitat Social Empresarial per la Universitat d'Alcalá de Henares i ha cursat el Programa Superior de Direcció en Responsabilitat Corporativa de IE Business School, al claustre docent de la qual es va incorporar posteriorment. Llicenciada en Dret i conjuminant Dret i Noves Tecnologies,…

Isabel Castillo es Máster en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Alcalá de Henares y ha cursado el Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa de IE Business School, a cuyo claustro docente se incorporó posteriormente. Licenciada en Derecho y aunando Derecho y Nuevas Tecnologías, es Master por…

Daniel Vives és director de l'empresa INAFRICA STRATEGY S.L., una de les consultores amb més experiència en aqueixa regió. Disposen de delegacions a Costa d'Ivori, el Senegal, Ghana, Nigèria i Camerun i realitzen operacions en molts dels països de la zona. Daniel va viure 7 anys a Costa…

Daniel Vives es director de la empresa INAFRICA STRATEGY S.L., una de las consultoras con más experiencia en esa región. Disponen de delegaciones en Costa de Marfil, Senegal, Ghana, Nigeria y Camerún y realizan operaciones en muchos de los países de la zona. Daniel vivió 7 años en…

Responsable de Canal de Distribució a Espanya i de Comunicació. Des d'abril de 2018, amb l'inici del projecte internacional, soc el responsable d'Expansió (Nacional i Internacional). En aquests moments, ens centrem, sobretot, en l'apartat d'expansió de la marca, desenvolupant la xarxa nacional i internacional de distribució. International Technology…

Responsable de Canal de Distribución en España y de Comunicación. Desde abril de 2018, con el inicio del proyecto internacional, soy el responsable de Expansión (Nacional e Internacional). En estos momentos, nos centramos, sobre todo, en el apartado de expansión de la marca, desarrollando la red nacional e…

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València Diploma d'Alta Direcció d'Empreses de la Cadena Agroalimentària (ADECA) Programa Superior de Direcció Comercial (PSDC) impartit per *ESIC Responsable en Grup Vicky Foods de les àrees d'Administració i Finances, Comercial, Planificació Estratègica i Control de Gestió, Desenvolupament…

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia Diploma de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria (ADECA) Programa Superior de Dirección Comercial (PSDC) impartido por ESIC Responsable en Grupo Vicky Foods de las áreas de Administración y Finanzas, Comercial, Planificación Estratégica y Control…

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques Llicenciat en Comunicació Audiovisual Màster en Comunicació de les organitzacions Doctorant en ciències de la Informació Universitat Complutense de Madrid Director de comunicació de Grup Iñesta des de 2016. És el responsable de liderar i coordinar l'estratègia de comunicació interna, gestionar la…

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas Licenciado en Comunicación Audiovisual Máster en Comunicación de las organizaciones Doctorando en ciencias de la Información Universidad Complutense de Madrid Director de comunicación de Grupo Iñesta desde 2016. Es el responsable de liderar y coordinar la estrategia de comunicación interna, gestionar la…